۱۴۰۲ شنبه ۲۰ خرداد
English
دفتر فناوری اطلاعات، ارتباطات و امنیت دفتر بازرسی،مدیریت عملکرد و امور حقوقی دفتر فناوری اطلاعات، ارتباطات و امنیت
صفحه اصلی
خدمات غير الكترونيكي
ساير خدمات دفتر مديريت عملكرد، بازرسي و امور حقوقي 
ارتقاي بازرسي و نظارت بر حسن جريان امور و ارزشيابي
- نظارت و بازرسي دوره اي از فرمانداريهاي تابعه در طول سال
-نظارت و بازرسي دوره اي از بخشداريها و دهياريهاي استان در طول سال
-نظارت و بازرسي دوره اي از شهرداريهاي استان در طول سال
-نظارت و بازرسي دوره اي از سازمانهاي تابعه استانداري در طول سال
-نظارت و بازرسي دوره اي از دستگاه هاي اجرايي استان با دستور مقامات مافوق در طول سال
-تنظيم گزارش از نتايج بازرسي هاي انجام شده و ارسال آن براي مراجع ذيربط
-ايجاد هماهنگي و تبادل اطلاعات با واحدهاي بازرسي و پاسخگويي به شكايات واحدهاي استاني دستگاه هاي اجرايي مستقر به منظور حسن انجام وظايف محوله و ايجاد هماهنگي لازم در خصوص پاسخگويي به شكايات
ارزيابي استانداري و فرمانداري
-ارسال شاخص ها جهت تكميل خودارزيابي به ستاد استانداري و فرمانداريها و بررسي آنها در طول سال
-بررسي مستندات ارسالي توسط دفاتر ستادي و فرمانداري ها
-تهيه گزارش هاي تحليلي از عملكرد دفاتر ستادي و فرمانداريها در راستاي تقويت نقاط قوت و رفع كاستي ها
-ارزيابي عملكرد دفاتر ستادي و فرمانداريها در خصوص رسيدگي به شكايات مردمي
ارزيابي و نظارت بر عملكرد مديران دستگاه هاي اجرايي بازبيني شاخص هاي ارزيابي عملكرد مديران دستگاه هاي اجرايي
-برگزاري جلسات توجيهي براي گروه ارزياب و رفع ابهامات در طول سال
-ارسال چك ليست ارزشيابي به ادارات قبل از انجام ارزيابي در طول سال
-انجام ارزشيابي مديران دستگاه هاي اجرايي در طول سال
-ارسال نتايج ارزشيابي به مافوق هر دستگاه پس از كسب نمره از استاندار
رسيدگي و پاسخگويي به شكايات مردمي
-تهيه ميانگين زمان رسيدگي به شكايات و كاهش آن (روزانه)
-پيگيري مؤثر شكايات مهم تا حصول نتيجه و كاستن از مكاتبات غيرضروري (روزانه)
-بروز رساني و تهيه آمارهاي موردنياز جهت بررسي روند فرآيند پاسخگويي به شكايات (ارائه گزارش هر سه ماه)
-برگزاري دوره هاي آموزشي در جهت ارتقاي سطح علمي كارشناسان مربوطه (ساعت)
-تعيين مسئولين سامد دستگاههاي اجرايي استان
-نظارت و ارزيابي برسامانه الكترونيكي ارتباط مردم و دولت ( سامد )
-تشويق مردم به سمت استفاده از سامانه ارتباط مردم و دولت
-دريافت و بررسي شكايات كتبي مراجعين از كاركنان و واحدهاي تابعه استانداري و ديگر ادارات و تهيه گزارش جهت مقامات مافوق
نظارت بر حسن اجراي طرح تكريم ارباب رجوع در ادارات و واحدهاي تابعه استانداري
-انجام بازرسي هاي موردي و دوره اي طرح تكريم از ستاد،فرمانداريها ، شهرداريها و بخشداريها در طول سال
-اجراي برنامه هاي ارتقاء سلامت اداري و شركت در جلسات كميته ها و كارگروه ها با موضوع تحول اداري، مبارزه با فساد و رشوه و تكريم ارباب رجوع
-اجراي سريع و مطلوب پياده سازي ميزخدمت الكترونيكي در فرمانداري ها و استانداري و دستگاه هاي اجرايي و توافقنامه مربوطه
پيگيري امور حقوقي
 -تنظيم و اظهارنظر درباره متن قراردادهاي استانداري و واحدهاي تابعه و وابسته با اشخاص حقيقي و حقوقي
-طرح و پيگيري دعاوي حقوقي و كيفري استانداري و دفاع از آن در مراجع قانوني
-تهيه و تنظيم گزارشهاي حقوقي موردنياز استاندار و واحدهاي مختلف استانداري، معاونين و ساير مسئولين ذيربط و اظهار نظر مشورتي درباره -كليه مسايل حقوقي و قضايي استانداري، فرمانداري ها و بخشداري ها
-همكاري با مركز مديريت عملكرد، بازرسي و امور حقوقي وزارت كشور در خصوص كليه دعاوي كه در مركز عليه استانداران، فرمانداران، بخشداران و واحدهاي تابعه طرح و يا از سوي آنان عليه اشخاص ديگر مطرح مي شود. (پرونده قضايي)
تاریخ به روز رسانی: 2018/02/18
تعداد بازدید: 8744
کلیه حقوق این پایگاه متعلق به استانداری خراسان جنوبی میباشد.
Powered by DorsaPortal